Satış Sözleşmesi.

Kaktüs Creative Ltd. Şti.

Satış Sözleşmesi

2) AJANS’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1
Ajans, Web Altyapısını kullanan müşterinin güvenliğini sağlamak ve sisteminin sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak adına mümkün olan teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.
2.2 Ajans, Web Sistemini Kaktusmedya.com müşteri sunucusunda yayınlanmasını ve mücbir sebepler, Türk Telekom, TTNet, Vodafone, Superonline, Turkcell veya müşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca % 98 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhüt eder. Kaktüs Medya’nın yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.
2.3 Ajans, Web Sisteminin hazırlanması için kendisine verilen bilgileri gizlilik ilkesine uygun şekilde saklamak ve üçüncü kişi yada kuruluşlarla paylaşmamak durumundadır.
2.4 Ajans, Müşterinin gereklerini zamanında hazırlamak durumundadır.
Alan Adının alımı, Host ( Barındırma ) Alan Tahsisi, Müşteri maillerinin oluşturulması, Web sitesinin tasarımının oluşturulması, Web sitesinin yayına alınması,
2.5 Müşteri tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun Web Sistemi Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip Ajans’a göndermesinden ve anlaşılan bedelin ödenmesinden sonra Tasarım / Yazılım Ajans tarafından hazırlanmaya başlanacaktır.

3) MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
Ajans
servislerinden yararlandığı sırada aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.
3.1) Web Sisteminin hazırlanması için gerekli doküman ve fotoğraf gibi bilgiler müşteri tarafından hazırlanıp Kaktüs Medya’ya teslim edilmelidir.
3.2) Kayıt Formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olması,
3.3) Yönetimsel olarak hazırlanan sistemler için yönetim paneline erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu,
3.4) Web Sistemiyle verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Ajans’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve izinsiz kullanılamayacağını,
3.5) Ajans servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade Web Sistemi ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Ajans’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını,
3.6) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Toplu spam mail göndermemeyi,
3.7) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
3.8) Web Sistemini servisleri kullanarak yapılan satışlardan yada hizmetlerden dolayı müşterilerle arasında çıkan anlaşmazlık, tartışma ve zararlardan hiçbir şekilde Ajans’ın sorumlu olmadığını,

4) GENEL HÜKÜMLER
4.1)
Ajans, Web sisteminin gerektirdiği, dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapılabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
4.2) Ajans, Müşterinin Web Sisteminden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Kaktüs Medya sorumlu tutulamaz.
4.3) Ajans, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde Web Sistemi Kullanıcılarının yeni hizmetlerden yararlanabilmesi için Kaktüs Medya tarafından duyurusu yapılan değişikliği kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Web Sistemi kullanıcıları yeni hizmetlerden faydalanamaz. Ve sözleşme yılını doldurduğunda yeni sözleşme uygulamaya konulmadığı takdirde, Web Sistemi kullanıcıları sözleşmeyi yenilemeden hizmeti almaya devam ederse son sözleşme maddeleri geçerlidir.
4.4) Kurallara aykırı davranıldığı takdirde Ajans’ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir.
4.5) Kayıtların Geçerliliği Müşteri  bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Ajans’ın defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Gaziantep Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

6) FESİH
Ajans veya Müşteri dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Sözleşmenin iptali hazırlanmış olan sistem için alınan ödemelerin iadesi anlamına gelmez.  Sistem belirlenen süre zarfında Ajans tarafından hazır hale getirilmiş ise sistem bedelinin tamamının Ajans’a ödenmesi gerekmektedir.

7) ÖDEME VE PEŞİNAT
Ajans ve Müşteri Arasında Anlaşılan Hizmet ( …. ) Toplam tutarı …. TL (KDV Hariç) ’dir.

8) TEBLİGAT
Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak müştereken imza altına alınmıştır.